Snoekbaarsonttrekkingsvergunning Volkerak/ZoomMeer/Schelde-Rijnkanaal

Schriftelijke toestemming tot het in bezit hebben en meenemen van snoekbaars in het Volkerak-Zoommeer en kanalen zoals beschreven is in de Gezamenlijke Lijst van VISwateren.

Deze schriftelijke toestemming is alleen geldig in combinatie met een geldige VISpas en de daarbij horende Gezamenlijke Lijst van VISwateren en daarin gestelde voorwaarden.

De houder van deze schriftelijke toestemming is verplicht de vangsten (snoekbaars, snoek en baars) te registeren en te melden via de bijgeleverde hengelvangstkaart. Indien de vangstgegevens niet worden geregistreerd en gemeld voor 15 januari van het navolgende jaar, zal de houder van deze schriftelijke toestemming in het volgende jaar worden uitgesloten.

Ten aanzien van het meenemen van vissen anders dan snoekbaars gelden de voorwaarden in de geldende Gezamenlijke Lijst van VISwateren. Voor snoekbaars geldt een gesloten tijd van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei:

Deze toestemming geeft de houders het recht voor eigen consumptie maximaal 2 maatse (>50 cm) snoekbaarzen per visdag in bezit te hebben en mee te nemen. Er geldt een maximummaat voor snoekbaars; snoekbaarzen groter dan 70 cm dienen direct na vangst terug gezet te worden. Snoekbaars die behouden wordt, dient direct na de vangst te worden gedood;

Het is ten strengste verboden gevangen vis te verkopen of op andere wijze voor commerciële doeleinden aan te bieden.


Let op: voor snoekbaars geldt een gesloten tijd van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei.
Let op: voor snoekbaars geldt een minimummaat van 50 cm en een maximummaat van 70 cm.