Onderscheiding aanvragen

Onderscheidingenbeleid Sportvisserij Zuidwest Nederland

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier mag verzonden worden naar 
administratie@sportvisserijzwn.nl.

Artikel 1 Juridische grondslag

Deze beleidsregel vindt haar juridische grondslag in artikel 4 en 5 van de Statuten Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Artikel 2 Doel

Het Federatiebestuur Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de behoefte om personen te kunnen onderscheiden die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Sportvisserij Zuidwest Nederland en/of de hengelsport in het algemeen.

Artikel 3 Onderscheidingen

 1. Gouden Federatiespeld 
 2. Zilveren Federatiespeld 
 3. Erepenning Sportvisserij Zuidwest Nederland
 4. Sportvisserij Zuidwest Nederland attentie 100-jarig jubileum 

Artikel 4 Leden van verdienste/Gouden Federatiespeld

 1. Bij unaniem besluit draagt het Federatiebestuur aan de Algemene Ledenvergadering personen voor ter benoeming tot lid van verdienste, op grond van het bepaalde daartoe in de statuten.
 2. Bij de benoeming tot lid van verdienste behoren de volgende versierselen/attenties: De gouden federatiespeld en een attentie onder couvert. 

Artikel 5 Zilveren Federatiespeld

 1. Het Federatiebestuur benoemt (op voordracht) een persoon, die zich gedurende -minimaal- 25 jaar, plaatselijk en/of regionaal verdienstelijk heeft gemaakt voor de hengelsport, bijvoorbeeld als verenigingsbestuurder, federatief bestuurs- of commissielid of anderszins (éénmalig) een bijzondere prestatie heeft geleverd. In het laatste geval te denken aan bijvoorbeeld het behalen van een wereldkampioenschap. Het Federatiebestuur is bevoegd in uitzonderlijke gevallen van deze beleidsregel af te wijken, indien dit naar het oordeel van het bestuur nodig is. 
 2. Verenigingen die van mening zijn dat een lid van hun vereniging op grond van zijn verdiensten in aanmerking komt voor dit versiersel doen een schriftelijke, gemotiveerde voordracht aan het Federatiebestuur. 
 3. Bij de benoeming tot drager van de Zilveren Federatiespeld behoren de volgende versierselen/attenties: Een Federatiespeld in zilver en een attentie onder couvert. 

Artikel 6 Erepenning

 1. Voor deze onderscheiding komen jubilerende hengelsportverenigingen in aanmerking wanneer zij 25, 40, 50 of 75 jaar bestaan. 
 2. De vereniging die meent in aanmerking te komen voor deze onderscheiding dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan het Federatiebestuur. 

Artikel 7 Sportvisserij Zuidwest Nederland attentie 100 jarig jubileum

 1. Voor deze onderscheiding komen jubilerende hengelsportverenigingen in aanmerking wanneer zij 100 jaar bestaan. 
 2. De vereniging die meent in aanmerking te komen voor deze onderscheiding dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan het Federatiebestuur. 

Artikel 8 Uitvoering

De uitvoering van deze beleidsregel berust bij het Dagelijks Bestuur

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking nadat zij is goedgekeurd door het Federatiebestuur

Artikel 10 Wijziging

Wijziging van deze beleidsregel behoeft de goedkeuring van het Federatiebestuur.

Goedgekeurd in de vergadering van het Federatiebestuur van april 2005 en aangepast in april 2008.
De onderscheidingen worden op locatie uitgereikt door het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland.