Privacy statement

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Zuidwest Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij gaan op zodanige wijze met uw persoonsgegevens om dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Zuidwest Nederland verwerkt hierna de in 1.2 genoemde persoonsgegevens van u alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. De verwerking van de gegevens blijft beperkt tot welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Sportvisserij Zuidwest Nederland verwerkt deze gegevens als u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Zuidwest Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Zuidwest Nederland (zoals een nieuwsbrief, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Sportvisserij Zuidwest Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. iban rekeningnummer(s);
i.  het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.  en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 Sportvisserij Zuidwest Nederland kan deze gegevens gebruiken voor:

 • het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • publiceren hengelsport en wedstrijd resultaten;
 • handhaving;
 • zie verder ook 4.1 en 4.2

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland via telefoonnummer 0162 – 687260 via de Functionaris Gegevensbescherming of per e-mail: ester@sportvisserijzwn.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Zuidwest Nederland persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Zuidwest Nederland met betrekking tot u heeft geregistreerd en verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Zuidwest Nederland.
(e) recht van vergetelheid; u kunt op grond van dit recht een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.

Vragen die bij ons binnenkomen via bovenstaand emailadres of telefoonnummer zullen wij binnen vier weken in behandeling nemen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Zuidwest Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en afhankelijk van de aard van gegevens en de ( wettelijke ) verplichtingen om gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan dus per doel/dienst verschillen.

3.2 Sportvisserij Zuidwest Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Zuidwest Nederland kan uw gegevens onder voorwaarden aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van Sportvisserij Zuidwest Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening );
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Zuidwest Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Zuidwest Nederland daartoe verplicht is op rond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.

Drimmelen, mei 2024